Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»

17629788_279646549124754_3245840530391849319_n

Προκηρύχθηκε η Κατεύθυνση Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (ΘΕΠΑΕΕ) του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ. Έναρξη ακαδημαϊκού έτους: Σεπτέμβριος 2017.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 2/5/2017.

Δείτε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.ppp.uoa.gr/…/…/metaptixiaka/Prokiryxi_toy_PMS.pdf

Advertisements

Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

panep_Aigaiou_logo

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  για το Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 19η Ιουνίου 2015.

Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και την αίτηση υποψηφιότητας θα τα βρείτε στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο:

http://www.pse.aegean.gr/pms-pe

Προκήρυξη ΠΜΣ Eθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών – Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία»

Capture
Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για: Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία».
Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 Ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το ΠΜΣ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για σημαντικό αριθμό φοιτητών του, βάσει της επίδοσης και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ εκτυπώσιμη και από το
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική
και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων με την επίδειξη του πρωτοτύπου).
3.  Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (ευκρινές φωτοαντίγραφο επικυρωμένου τίτλου).
4. Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία – ευκρινές φωτοαντίγραφο
επικυρωμένου τίτλου).
5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία με την επίδειξη του πρωτοτύπου).
6. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
Διαδικασία επιλογής:
1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και ανάλογα με τοεπίπεδο κατοχής της: α. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση άριστης γνώσης, β. απαλλάσσονται από την εξέταση σε περίπτωση που κατέχουν δίπλωμα τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής και άριστης γνώσης μιας τουλάχιστον άλλης ξένης γλώσσας, γ. εξετάζονται στα αγγλικά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
2. Όσοι εξετάστηκαν επιτυχώς στην αγγλική γλώσσα και όσοι απαλλάχθηκαν από την εξέταση εξετάζονται γραπτώς σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία).
3. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ με συναφές προς την Κατεύθυνση αντικειμένων, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:
α. Γραπτή Εξέταση: 50% (20% για τη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και 30% για την εξέταση στην ύλη της Κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται)
β. Βαθμός Πτυχίου: 8%
γ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%
δ. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%.
ε. Συνέντευξη: 20%
Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου και στη Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και το γνωστικό αντικείμενο (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία) το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015.
Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν: οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-19.00 και τα Σάββατα 9.00-15.00.
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 19.3.2015 έως και την Παρασκευή 3.4.2015, και από τη Δευτέρα 20.4.2015 έως και την Πέμπτη 30.4.2015, ώρες 10.30-13.30, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος.
Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 30/4), στη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
 ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,
Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547

(υπόψη κ. Δ. Πάνου / κ. Μ. Μαμούρα / κ. Α. Παπαδοπούλου).

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Ευαγγελία Φρυδάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής

Προκήρυξη ΠΜΣ στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 30 θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για τις κατευθύνσεις:
α) Τοπική Ανάπτυξη, β)Διαχείριση Περιβάλλοντος, γ)Αγωγή Καταναλωτή

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ. 5 του Ν. 2916/2001.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr/index.php/el/2010-06-04-08-44-44141 ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το έγγραφο:
Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη».